کلید لمسی ترموستات گرمایش از کف هوشمند

این کلید جهت هوشمندسازی سیستم گرمایش از کف و کولر آبی مورد استفاده قرار می گیرد
تماس با ما