سنسور نور، دما و رطوبت

این سنسور قابلیت اندازه گیری شدت نور، دما و رطوبت را دارد و میتواند بر اساس خواسته شما اجرای سناریو نماید
ویژگی های محصول
قابلیت تشخیص میزان شدت نور محیط
قابلیت تشخیص میزان شدت رطوبت محیط
قابلیت تشخیص میزان شدت دمای محیط
بدون نیاز به زیرساخت
قابلیت اجرای سناریو
قابلیت کنترل سیستم نورپردازی نما، کنترل گلخانه و ...
ویژگی های محصول
قابلیت تشخیص میزان شدت نور محیط
قابلیت تشخیص میزان شدت رطوبت محیط
قابلیت تشخیص میزان شدت دمای محیط
بدون نیاز به زیرساخت
قابلیت اجرای سناریو
قابلیت کنترل سیستم نورپردازی نما، کنترل گلخانه و ...
تماس با ما